Wensen of vragen? Neem contact op: 030-6664667 | 030-7115667
Inloggen
Voor 18.00 uur besteld = volgende dag voor u klaar Puur ambachtelijke producten Betaal online en haal uw bestelling nog sneller op in onze winkel

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakker Verkerk. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakker Verkerk te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Bakker Verkerk zijn vrijblijvend. Bakker Verkerk accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakker Verkerk behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. Bakker Verkerk behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen Bakker Verkerk zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakker Verkerk ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakker Verkerk daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling De klant voldoet bij Bakker Verkerk aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Bakker Verkerk een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakker Verkerk.

Reclames, garantie en retourgoederen De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakker Verkerk de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakker Verkerk wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakker Verkerk. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakker Verkerk zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakker Verkerk, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom Het risico van het geleverde gaat van Bakker Verkerk over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens Indien de klant aan Bakker Verkerk opgave doet van een adres is Bakker Verkerk gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Bakker Verkerk,
Zandweg 111
3454 JZ De Meern

Aansprakelijkheid Bakker Verkerk is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakker Verkerk is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakker Vekerk komen. Bakker Verkerk draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakker Verkerk eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakker Verkerk is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakker Verkerk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakker Verkerk. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakker Verkerk uitgesloten.

Diversen De klant van Bakker Verkerk dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakker Verkerk geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakker Verkerk garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakker Verkerk het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakker Verkerk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakker Verkerk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten Alle contacten en transacties met Bakker Verkerk geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakker Verkerk. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakker Verkerk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker Verkerk.

Toepasselijk recht Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakker Verkerk en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Bakker Verkerk te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakker Verkerk te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bakker Verkerk Zandweg 111 3454 JZ De Meern tel: 030-6661236 e-mail: info@bakkerverkerk.nl website: http://www.bakkerverkerk.nl Kvk 30016239 BTW nr NL 0040.41.136.B.01 Bank NL 69 RABO 0140801103

 

Voor 18.00 uur besteld = volgende dag voor u klaar Puur ambachtelijke producten Betaal online en haal uw bestelling nog sneller op in onze winkel